آبکشی ماشین لباسشویی 7 کیلویی شرعی اسنوا

میزان آبکشی ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا چند درصد است؟ روش آبکشی شرعی در ماشین لباسشویی اسنوا به چه معناست و چگونه عمل میکند؟
یکی از کارهای مهم ماشین لباسشویی این است که بعد از شستشوی لباسها با پودر شستشو، شروع به کف گیری و خشک کردن لباس می کند که به عبارتی به آن آبکشی نیز می گویند. ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا با دور 1000، 1200 و 1400 دور تولید میشود که ماشین لباسشویی سامسونگ 1400 دور آن تا 95 درصد لباس را آبکشی می کند و مدلهای 1000دور آن تا 80 و مدل 1200 دور آن تا 85 درصد لباس را آبگیری و خشک می کند.

آبکشی شرعی به چه معناست؟
در روش آبکشی شرعی بعد از این که کف حاصل از پودر شستشو گرفته شده اگر لباس یک بار با آب لوله و یا دوبار با آب قلیل شسته شود و یا در درون ماشین لباسشویی پاکشوما قرار گیرد لباس از لحاظ شرعی پاک میشود.

روش آبکشی شرعی در ماشین لباسشویی 7 کیلویی اسنوا

لباسشویی بعد از اتمام عمل شستشو و آبگیری، آب دستگاه قطع می شود و چند بار لباس را چرخانده و آب مال میکند و سپس دوباره لباسشویی آب گیری کرده و بعد از خشک کردن عمل شستشوی شرعی نیز به پایان میرسد. به عبارتی ماشین لباسشویی بکو یک بار لباس را با آب لوله می شورد و خشک می کند.